Wereldwijs Missie / Visie

Missie

CBS Wereldwijs maakt kinderen wereld wijs.

Ambitie

Wij halen het beste uit de kinderen op een voor hun passende manier door te werken volgens de principes van Meervoudige Intelligentie en Coöperatief Leren.

Identiteit

Wereldwijs is een protestants christelijke school, waar kinderen en ouders van alle geloven en overtuigingen welkom zijn.  We gaan respectvol om met de opvattingen van anderen: iedereen mag zichzelf kunnen zijn, een eigen mening kunnen hebben en zich veilig voelen in de groep en op school. Daarbij houden we vast aan onze protestants christelijke vormen: we openen de dag met gebed, vertellen Bijbelverhalen en zingen christelijke liedjes. Bij een gezamenlijke viering van Kerst of Pasen zijn zowel alle kinderen als hun ouders aanwezig.

Wereldwijs

“Wereldwijs” staat voor de ontwikkeling van kinderen in alle facetten van “ZES”: Zelf, Eigen en Samen. Daarin zijn we onderdeel van de wereld, die we verantwoordelijk en met een open blik tegemoet treden. De kinderen leggen bij ons een basis om te functioneren in deze wereld en om te gaan met deze wereld. “Wijs” staat ook voor talenten. Elk kind heeft zijn eigen kwaliteiten: die zoeken we op en  maken we zichtbaar.

ZES: Zelf, Eigen en Samen

Zelfstandigheid is een belangrijke vaardigheid om goed te kunnen functioneren in de wereld. We helpen de kinderen stap voor stap om problemen op te lossen en verantwoordelijkheid te nemen voor het leren en hun plaats in de groep.

Eigen staat voor “Eigenaarschap”. Door te werken met Portfolio’s (een verzameling eigen werk) leren kinderen zicht te krijgen op hun leerdoelen en leerresultaten. Eigen staat ook voor de eigen talenten. Door leerstof aan te bieden volgens de principes van Meervoudige Intelligentie (Howard Gardner) mag elk kind leren op zijn eigen manier.

Samen staat niet alleen voor het samenwerken binnen de groep, maar zeker ook voor de samenwerking met de ouders! Door gesprekken te voeren met ouders en kind samen en willen we samen optrekken om de kinderen Wereldwijs te maken.

Pedagogisch

Wereldwijs wil een veilige plaats zijn voor kinderen. Daarom besteden we elk jaar bewust veel aandacht aan groepsvorming en de sfeer in de groep. “Samen” is een belangrijke pijler van ons onderwijs: dagelijks worden vormen van Coöperatief leren ingezet om de kinderen effectief  te leren samenwerken en de onderlinge band te versterken.

Onderwijskundig

Elk kind leert op zijn eigen manier. Daar spelen wij op in door nieuwe onderwerpen op zoveel mogelijk verschillende manieren aan te bieden. Maar ook kijken we naar de individuele kinderen: wat heeft dit kind nodig om tot leren te komen? Wereldwijs past het onderwijs waar nodig aan door bijvoorbeeld een eigen leerlijn uit te zetten, een rustige werkplek of aangepaste materialen te regelen. 

Aardrijkskunde, Biologie en Geschiedenis worden gegeven volgens het model van Meervoudige Intelligentie: kinderen werken naar hun eigen voorkeur (talenten) onderwerpen uit en presenteren die aan elkaar in de groep. In de Onderbouw worden volgens dezelfde methode rond thema’s gewerkt.  Zo sluit het onderwijs aan bij de individuele manier van leren en leren de kinderen meer!