Medezeggenschapsraad


Wat is de M.R.? 
M.R. staat voor MedezeggenschapsRaad. Het is een overleg- en gespreksorgaan, op elke school wettelijk verplicht, waarin ouders en personeel evenredig vertegenwoordigd zijn.. 
De taken en bevoegdheden van de M.R. zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).


Wat doet de M.R.? 
De M.R. praat mee over allerlei onderwerpen die met de school en met het onderwijs te maken hebben. Directie en het bovenschools management laten zich adviseren door de M.R. en samen proberen we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De M.R. heeft een toetsende rol. 
Wij denken actief mee met ons bestuur en we leggen voorstellen en ideeën op tafel. Als het nodig is, zetten we ook wel de hakken in het zand. De M.R. functioneert het best als je goed luistert naar het team en de ouders, dan weet je wat er leeft. 
De M.R. mag advies uitbrengen, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat de leiding de door de M.R. gesuggereerde richting inslaat. De directie kan het advies naast zich neerleggen, maar moet dat wel motiveren. De meest formele invloed heeft de M.R. bij besluiten waarbij instemming van de raad vereist is voordat het tot uitvoering komt. Dat geldt bijvoorbeeld bij aanpassing van het taakbeleid en vaststelling van het schoolplan. 

Is M.R.-werk ook leuk? 
Vergaderen en stukken lezen is een vanzelfsprekend onderdeel van het M.R.-lidmaatschap. Beleidsstukken lijken misschien taai, maar ze maken wel wat een school is en hoe die gevormd wordt. Als lid van de M.R. hoef je niet al dat soort besluiten en ontwikkelingen aan te nemen zoals ze zijn, maar denk je mee! 
Naast leerkrachten en ondersteunend personeel zitten er ouders die hun eigen verrassende inbreng kunnen hebben. 
Als overkoepelend orgaan van alle medezeggenschapsraden van de scholen binnen de stichting fungeert de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad.(GMR) Deze raad adviseert en /of stemt in met die beleidszaken die alle scholen aangaan, bijv. het bestuursformatieplan.

Hoeveel tijd kost de M.R.? 
Wij hebben een keer per maand /vijf weken een M.R.vergadering en verder is er natuurlijk redelijk wat leeswerk. Ook volgen wij ieder jaar een opfriscursus.